• Nowaczyk G.: Zmniejszenie wpływu eksploatacji górniczej na konstrukcję drogową. Drogownictwo nr 4/87, 5/87, 6 /87, Warszawa 1987 r.
 • Nowaczyk G., Leśko M.: Ocena istniejących i nowych warunków oraz sprzętu do badań pełzania betonów asfaltowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej w Gliwicach, nr 1131, Gliwice 1991 r.
 • Nowaczyk G.: Nowa aparatura do badania pełzania mas bitumicznych. Referat na seminarium naukowym Sekcji Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Gliwice 2. grudnia 1991 r.
 • Nowaczyk G., Leśko M.: Ocena jakości mas bitumicznych produkowanych przez Śląskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Mikołowie na bazie oceny pełzania betonów asfaltowych. Praca naukowa, Politechnika Śląska w Gliwicach, Gliwice 1992 r.
 • Nowaczyk G.: Niektóre aspekty projektowania odwodnienia jezdni na łukach pionowych. Drogownictwo nr 7/97, Warszawa 1997 r.
 • Nowaczyk G., Wieczorek B.: Analiza przydatności dotychczas stosowanych modeli reologicznych do oceny zjawiska pełzania w betonach asfaltowych. Drogownictwo nr 8/99 i 10/99, Warszawa 1999 r.
 • Nowaczyk G.: Metoda określania parametrów reologicznych mas bitumicznych na podstawie quasi-ciągłego badania pełzania skończonego pod obciążeniem statycznym. Praca doktorska, Politechnika Śląska, Gliwice 2000 r.
 • Nowaczyk G.: Doświadczenia w projektowaniu dróg krajowych w ramach Programu Rehabilitacji Dróg Krajowych oraz innych programów realizowanych zgodnie z wymaganiami Międzynarodowych Instytucji Finansowych. Referat na Konferencji „Jakość w odnowach dróg krajowych”. Józefów 2 – 3 marca 2005 r.
 • Tataruch A., Witman M.: Omówienie ważniejszych wymagań technicznych stawianych modernizowanym, nowoprojektowanym drogom w świetle obowiązujących przepisów. Referat na I. Konferencji „Samorządowe Seminarium Drogowe”. Wisła 22 – 24 listopada 2005 r.
 • Nowaczyk G., Radecka-Pach J.: Wymiarowanie konstrukcji nawierzchni oraz wzmocnień. Referat na I. Konferencji „Samorządowe Seminarium Drogowe”. Wisła 22 – 24 listopada 2005 r.
 • Czauderna M., Smylla K.: Stosowane technologie oraz zasady ich doboru z uwzględnieniem potrzeb remontowych nawierzchni. Referat na I. Konferencji „Samorządowe Seminarium Drogowe”. Wisła 22 – 24 listopada 2005 r.
 • Nowaczyk G.: Dobór technologii i opracowanie dokumentacji. Referat na II. Konferencji „Samorządowe Seminarium Drogowe”. Wisła 22 – 24 marca 2006 r.
 • Smylla K.: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót drogowych. Referat na II. Konferencji „Samorządowe Seminarium Drogowe”. Wisła 22 – 24 marca 2006 r.
 • Nowaczyk G.: Ile osi? Metody wyznaczania ilości osi obliczeniowych w określeniu kategorii ruchu. „Autostrady” nr 3/2006, Wydawnictwo ELAMED, Katowice 2006 r.
 • Nowaczyk G.: Ile osi? Metody wyznaczania ilości osi obliczeniowych w określeniu kategorii ruchu – cz. 2. „Autostrady” nr 10/2006, Wydawnictwo ELAMED, Katowice 2006 r.
 • Nowaczyk G.: Dobór technologii do budowy, naprawy, modernizacji i wzmocnienia nawierzchni asfaltowych. Referat na III. Konferencji „Samorządowe Seminarium Drogowe”. Ustroń 21 – 24 listopada 2006 r.
 • Nowaczyk G.: Możliwości kształtowania polityki innowacyjności w biurze projektów w aspekcie uwarunkowań rynkowych. Referat na konferencji GAPP „Możliwości stosowania nowych technologii w budowie i utrzymaniu dróg w świetle ustawy o zamówieniach publicznych”. Katowice 23. listopada 2006 r.