PODSTAWOWE INFORMACJE

Głównym celem I-szego etapu zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskani Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) stanowiącej podstawę do zlecenia realizacji analizowanego odcinka drogi S11. W latach 2002-2009 prowadzone były prace projektowe dla budowy obwodnicy m. Bąków o dł. 3,82km w ciągu S11, dla której wydano DUŚ (RDOŚ-16-WOOŚ-6613-012-08/mj z 2009-03-19). W dniu 27.07.2010r. uzyskano decyzję ZRiD dla obw. Bąkowa

Początek inwestycji

dowiązanie do końca II-ego etapu obwodnicy Kępna w ciągu S11

Koniec inwestycji

dowiązanie do początku obwodnicy Olesna w ciągu S11

Cel inwestycji

„Opracowanie dokumentacji projektowej (etapu STEŚ i KP) wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadanie p.n. „Budowa drogi ekspresowej S-11 Kępno-A1 na odcinku Kępno-granica województwa opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna)”.

Celem Inwestycji, której dotyczy niniejsza dokumentacja projektowa jest budowa drogi ekspresowej S11 przebiegającej na odcinku od końca obwodnicy Kępna w województwie wielkopolskim do granicy woj. opolskiego z woj. śląskim (z wyłączeniem obwodnicy m. Olesno) wraz z budową skrzyżowań m.in. węzłów drogowych, budową infrastruktury związanej z drogą S11, a także przebudową/rozbudową dróg krzyżujących się z S11 oraz istniejących urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z budową S11 oraz budową dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje swoim zakresem:

1) Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe
2) Studium geologiczno-inżynierskie, opinia geotechniczna, dokumentacja hydrogeologiczna
3) Materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
4) Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko
5) Mapa do celów projektowych
6) Dokumentacja geologiczno-inżynierska
7) Koncepcja programowa

Zakres inwestycji obejmuje:

− budowę drogi ekspresowej S11 od końca II-ego etapu obwodnicy Kępna w ciągu S11 do połączenia z obwodnicą Olesna w ciągu S11,
− budowę skrzyżowań i przejazdów drogowych
− budowę i przebudowę obiektów inżynierskich,
− budowę połączeń komunikacyjnych do obsługi terenów przyległych do projektowanej drogi − budowę systemu odwodnienia projektowanego układu komunikacyjnego,
− budowę urządzeń ochrony środowiska i wyposażenia drogi, ITS, kanałów technologicznych,
− budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym Systemu Zarządzania Ruchem,
− budowę oświetlenia drogowego,
− przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej,
− rozwiązanie powiązań komunikacji publicznej, transportu intermodalnego, a także ciągów pieszych, rowerowych i turystycznych.

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI S11

Klasa drogi: S

Klasa drogi: S

Prędkość projektowa: Vp=100 km/h
Przekrój: 2x2

Parametry jezdni

Parametry jezdni

Szerokość jezdni: 2x7,0m
Szerokość pasa ruchu: 3,5m
Szerokość pasa dzielącego: 5,0m (w tym opaski 2x0,5m)

Pas awaryjny z poboczem

Pas awaryjny z poboczem

Szerokość pasa awaryjnego: 2x2,5m
Szerokość pobocza ziemnego: min. 2x0,75m
Dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

Aktualności

Bez kategorii

Protokół posiedzenia KOPI – 21.10.2019

W dniu 21.10.2019 r. został przyjęty protokół z Posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), które odbyło się 23.07.2019 r. w Warszawie. W wyniku przeanalizowania zaprezentowanych rozwiązań oraz dyskusji przyjęto wariant W2B (żółty), jako rekomendowany do Więcej…

Bez kategorii

Raport ze Spotkań Informacyjnych

Zakończono analizę wniosków przekazanych przez mieszkańców. Przygotowano w porozumieniu z GDDKiA odpowiedzi na wnioski mieszkańców. Udostępniono do pobrania opracowanie z formie tabelarycznego zestawienia wniosków wraz z odpowiedziami. Poniżej do pobrania aktualny plan orientacyjny z rozpatrywanymi Więcej…

Bez kategorii

Rada projektu nr 10 – 2019.01.21

Odbyła się Rada Projektu w siedzibie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Projektanta, przedstawicieli Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach oraz Uniwersytety Przyrodniczego w Poznaniu. Podjęto decyzję o wprowadzeniu korekt przebiegu trasy drogi Więcej…