Pracownia drogowa.

Specjalistyczna pracownia inżynierii drogowej realizuje wszystkie stadia dokumentacji technicznej budowy i przebudowy, w szczególności autostrad, dróg ekspresowych i krajowych, stosując przy tym innowacyjne rozwiązania projektowe. Kadrę inżynierską zatrudnioną w 6 zespołach projektowych, wspomaga zespół sprawdzający w skład którego wchodzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem projektowym i wykonawczym.
[show_more more=czytaj więcej less=”zwiń” color=”#0066cc” list=”»” ]

 • studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe,
 • koncepcje programowe,
 • projekty budowlane i wykonawcze,
 • dokumenty przetargowe,
 • szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
 • analizy wykonalności,
 • analizy ekonomiczne z obliczeniem współczynnika IRR dla inwestycji.

Realizacja prac projektowych odbywa się wyłącznie z zastosowaniem technik komputerowych, niezbędnych do nowoczesnego projektowania dróg. Biuro pracuje w oparciu o oprogramowanie dedykowane (opracowane przez Autodesk, z użyciem własnych elementów programowych), które zawierają szeroką gamę zaawansowanych narzędzi do projektowania przebiegu sytuacyjnego i wysokościowego trasy, opierającego się na numerycznym modelu terenu. Obliczenia konstrukcji drogowej wykonywane są za pomocą metod mechanistycznych – metodą Kryterium Instytutu Asfaltowego (USA), na bazie własnych programów kalkulacyjnych oraz metodą Shell na bazie oprogramowania SPDM, opracowanego przez Shell Reserch Laboratory.[/show_more]

Pracownia inżynierii ruchu.

Pracownia inżynierii ruchu skupia ekspertów posiadających wyjątkową wiedzę i doświadczenie (w tym audytora Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego), analizujących warunki ruchu indywidualnego i komunikacji zbiorowej, z uwzględnieniem wszelkich możliwych uwarunkowań geometrycznych i ruchowych.[show_more more=czytaj więcej less=”zwiń” color=”#0066cc” list=”»” ]
Analiza uwarunkowań ruchowych i bezpieczeństwa ruchu stanowi fundamentalny element projektowania układów komunikacyjnych, obejmujących:

 • węzły drogowe
 • odcinki międzywęzłowe
 • ronda
 • skrzyżowania skanalizowane i z sygnalizacją świetlną
 • pasy włączeń, wyłączeń
 • pasy przeplatania

Opracowywane projekty organizacji ruchu obejmują: analizy przepustowości, docelową i tymczasową organizację ruchu drogowego, oznakowanie i zabezpieczenie robót drogowych, projekty sygnalizacji świetlnych.

Podstawą analiz ruchowych są pomiary ruchu drogowego w kontekście ilościowym i strukturalnym. W opracowywanych analizach bezpieczeństwa ruchu drogowego dokonujemy wyboru odcinków i miejsc niebezpiecznych, na podstawie danych o zdarzeniach i wypadkach drogowych oraz metodą konfliktów ruchowych. Przygotowujemy programy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinkach dróg oraz koncepcje poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach.

Do analiz przepustowości ruchu drogowego używamy metod symulacyjnych, które pozwalają na sprawdzenie geometrii skrzyżowań i węzłów, elementów sytuacyjnych pod kontem obecnego i prognozowanego ruchu oraz prawidłowości przyjęcia każdego elementu układu drogowego.

Do analizy i projektowania systemu transportowego, jak również do prognozowania ruchu metodą modelowania sieciowego, używane jest specjalistyczne oprogramowanie komputerowe. Pozwala ono na określenie wpływu istniejących lub planowanych generatorów ruchu, przy jednoczesnym zwiększeniu ilościowym środków transportu, które mogą zawierać zarówno sieć transportu indywidualnego jak i sieć linii transportu publicznego (włącznie z rozkładami jazdy).[/show_more]

Pracownia mostowa.

W projektowaniu wykorzystywane są produkty firmy Autodesk wraz ze specjalistycznymi aplikacjami, jak również specjalistyczne programy obliczeniowe serii ,,Robot” oraz ,,Mathcad”. W obliczeniach hydraulicznych wykorzystywane jest oprogramowanie HEC -RAS. Wdrożyliśmy też specjalistyczne oprogramowanie MIDAS.[show_more more=czytaj więcej less=”zwiń” color=”#0066cc” list=”»” ]

Kadra wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów inżynierii mostowej, wykonuje kompleksowe dokumentacje projektowe, w szczególności:

 • mostów, wiaduktów, estakad, tuneli, przepustów, kładek i przejść dla pieszych,
 • ścian oporowych, konstrukcji technologicznych o konstrukcji żelbetowej, zespolonej, sprężonej i stalowej o różnych układach statycznych,
 • projekty remontów i modernizacji istniejących obiektów mostowych,
 • ekspertyzy i oceny stanu technicznego obiektów mostowych, w tym zbudowanych na terenach objętych szkodami górniczymi,
 • obliczenia hydrologiczno – hydrauliczne świateł mostów i przepustów,
 • inne usługi w zakresie mostownictwa- weryfikację dokumentacji inżynierskiej,
 • przeglądy techniczne obiektów mostowych, opinie i doradztwo techniczne,
 • nadzory autorskie i inwestorskie.Pracownia specjalizuje się w projektowaniu sprężonych wieloprzęsłowych obiektów mostowych, z uwzględnieniem nowoczesnych technologii budowy.[/show_more]

Pracownia hydrologiczna.

Zatrudnieni w zespole hydrologicznym projektanci zajmują się opracowywaniem dokumentacji projektowej i analiz hydrologicznych związanych z projektowanymi obiektami drogowymi i mostowymi.[show_more more=czytaj więcej less=”zwiń” color=”#0066cc” list=”»” ]
Zespół realizuje opracowania w zakresie:

 • obliczeń hydraulicznych zlewni,
 • modelowania poziomu wód,
 • obliczania świateł mostów i przepustów,
 • operatów wodnoprawnych,
 • postępowań w zakresie uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym,
 • projektowania przebudowy urządzeń wodnych,
 • projektowania zbiorników retencyjnych i odparowujących.

Analizy hydrologiczne są realizowane na bazie zaawansowanego oprogramowania komputerowego, dającego możliwości pełnego modelowania terenu oraz zjawisk hydrologicznych, jak również pewność prawidłowości wyników.[/show_more]

Pracownia ekologiczna.

Przedmiotem działalności pracowni ekologicznej są usługi projektowe i doradcze w zakresie ochrony środowiska. Zespól ekologów Biura Trakt gwarantuje bieżącą obsługę zadań projektowych z zakresu ochrony środowiska oraz oferuje rzetelną i fachową współpracę w zakresie doradztwa na potrzeby ochrony środowiska.[show_more more=czytaj więcej less=”zwiń” color=”#0066cc” list=”»” ]
Główne zadania realizowane przez zespół ekologiczny:

 • pomiary hałasu,
 • raporty oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • kompleksowe projekty urządzeń ochrony środowiska,
 • inwentaryzacje zieleni i projekty wyrębu zieleni, niezbędne do uzyskania decyzji o wycince drzew,
 • projekty nasadzeń zieleni.

Używamy następującego oprogramowania i sprzętu:

 • oprogramowanie do prognozowania rozprzestrzeniania hałasu „SoundPlan”,
 • oprogramowanie do prognozowania rozprzestrzeniania substancji w powietrzu „EK100W Atmoterm”,
 • analizator akustyczny Svan 945A ,
 • kalibrator akustyczny Rion NC-74, statyw pomiarowy owysokości 4 m.

Ochrona środowiska w projektowaniu budowlanym i w procesie inwestycyjnym, realizowana jest na podstawie przepisów prawa ochrony środowiska i ochrony przyrody. Firma zatrudnia specjalistów w zakresie ekologii, hałasu i wibracji, dendrologii, architektury krajobrazu, zanieczyszczeń, jakości powietrza, kwestii społeczno-ekonomicznych, wody i mikroklimatu. Posiadamy również doświadczenie w dziedzinach pokrewnych takich jak oceny wpływu przedsięwzięcia na zdrowie ludzkie i oceny ryzyka. Bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów oraz duże doświadczenie pozwala na skuteczne projektowanie i doradztwo.[/show_more]

Pracownia energetyki i teletechniki.

Zespół projektantów zatrudnionych w pracowni elektrycznej specjalizuje się w rozwiązywaniu kolizji linii i urządzeń energetycznych, z projektowanym układem drogowym. Zajmuje się również projektowaniem oświetlenia ulicznego i drogowego, zasilania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach oraz urządzeń i budynków związanych z funkcjonowaniem drogi.[show_more more=czytaj więcej less=”zwiń” color=”#0066cc” list=”»” ]
Zakres realizowanych prac obejmuje projektowanie:

 • sieci i instalacji elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych SN i NN, rozdzielni, stacji transformatorowych,
 • oświetlenia ulicznego,
 • zasilania sygnalizacji świetlnych,
  oświetlenia przemysłowego i obiektów użyteczności publicznej,
 • układów zasilania napięciem gwarantowanym,
 • inteligentnych rozdzielni NN i SN,
 • cyfrowych i analogowych systemów sterowania i sygnalizacji,
 • systemów komunikacji rozdzielni NN i SN z jednostkami nadzoru.

TELETECHNIKA

Zespół projektantów zatrudnionych w zespole teletechnicznym opracowuje projekty przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych kolidujących z nowo budowanymi i przebudowywanymi drogami w zakresie:

 • linii tradycyjnych (kablowych),
 • linii światłowodowych

Dla projektów autostradowych i dróg szybkiego ruchu opracowywane są ponadto projekty światłowodowych systemów bezpieczeństwa (powiadamiania) i zarządzania ruchem.[/show_more]

Pracownia instalacyjna.

Prace projektowe obejmują zarówno sieci przesyłowe jak i rozdzielcze, oczyszczalnie ścieków, ujęcia wody oraz przepompownie.
Zespół instalacyjny zajmuje się opracowywaniem kompleksowej dokumentacji technicznej sieci, w zakresie nowych sieci jak i przebudowy istniejących układów [show_more more=czytaj więcej less=”zwiń” color=”#0066cc” list=”»” ]w zakresie sieci:

 • wodociągowych,
 • kanalizacji sanitarnych,
 • gazowych,
 • cieplnych,
 • kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogowego.[/show_more]

Geologia i geodezja.

Pracownia geologii i geodezji wykonuje szeroki zakres prac związanych z dokumentacją, projektami, ekspertyzami i sprawozdaniami z zakresu geologii i geodezji.[show_more more=czytaj więcej less=”zwiń” color=”#0066cc” list=”»” ]

GEOLOGIA
Na potrzeby opracowań projektowych realizowanych przez Biuro wykonujemy:

 • opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,
 • opracowania dokumentacji geotechnicznej,
 • projekty prac geologicznych,
 • opinii geologiczne,
 • ekspertyzy, nadzory geotechniczne,
 • badań wskaźników zagęszczenia podsypek i zasypek fundamentowych,
 • sprawozdania.

GEODEZJA

Na potrzeby opracowań projektowych realizowanych przez Biuro wykonujemy:

 • podkłady sytuacyjno- wysokościowe,
 • mapy numeryczne,
 • model terenu,
 • dokumenty dla celu nabycia gruntów,
 • obsługę geodezyjną budowy,
 • obsługę osuwisk,
 • szacowanie i obsługę prawną nieruchomości.

[/show_more]

Pracownia dendrologiczna.

Pracownia zieleni wykonuje inwentaryzacje dendrologiczne które są podstawowym elementem dokumentacji każdej inwestycji drogowej. Na podstawie naszych inwentaryzacji dendrologicznych i inwentaryzacji zielni mogą być opracowane kolejne elementy projektów i ekspertyz. Inwentaryzacje zieleni wykonujemy zarówno na potrzeby własnych opracowań, jak i dla innych podmiotów gospodarczych.[show_more more=czytaj więcej less=”zwiń” color=”#0066cc” list=”»” ]
W zakres standardowego opracowania mającego na celu pozyskanie w imieniu Inwestora decyzji administracyjnej na wycinkę drzew i krzewów lub ich przesadzanie, wchodzi:

 • określanie nazwy rodzajowej i gatunkowej drzew i krzewów;
 • pomiar (obwód pnia, wysokość i średnica korony), określanie stanu zdrowotnego i sanitarnego drzew i krzewów;
 • wykonanie opracowania graficznego w formacie .dwg, z naniesioną lokalizacją drzewostanu;
 • tabela opłat za ewentualne wycięcie drzew i krzewów;
 • tabela wiekowa drzew,
 • wykaz drzew i krzewów do usunięcia, bez naliczania opłat oraz kwalifikujących się do przesadzenia;
 • zalecenia dotyczące ochrony zieleni na placach budowy.

W codziennej pracy używamy oprogramowania PlantARE produkcji Widemann Systeme GmbH.

Zatrudnieni w zespole zieleni specjaliści służą fachową wiedzą i doświadczeniem z dziedziny projektowania terenów zieleni oraz nasadzeń z uwzględnieniem wymagań estetycznych. Zakres projektu obejmuje rozplanowanie zieleni, dobór gatunków drzew i krzewów z uwzględnieniem warunków miejscowych, dobór kompozycji i barw.[/show_more]

Usługi konsultingowe i nadzory.

W ciągu 20 lat działalności zdobyliśmy duże doświadczenie i wiedzę, gwarantujące solidne i terminowe wywiązanie się z każdego zlecenia. Opracowania z zakresu weryfikacji dokumentacji projektowej oraz wykonalności inwestycji wykonywane są przez zespół o interdyscyplinarnym przygotowaniu, złożonym z ekspertów, rzeczoznawców budowlanych i specjalistów z zakresu prawa, finansów i ochrony środowiska.

[show_more more=czytaj więcej less=”zwiń” color=”#0066cc” list=”»” ]
Dla jednostek administracji rządowej oraz samorządowej świadczymy usługi konsultingowe w zakresie:

 • weryfikacji dokumentacji projektowej,
 • opracowania opinii i analiz technicznych,
 • doradztwa inwestorskiego,
 • opracowania analiz ekonomicznych z obliczeniem współczynnika IRR dla inwestycji,
 • opracowania studium wykonalności,
 • organizacji szkoleń z zakresu budownictwa komunikacyjnego,
 • przeprowadzenia konsultacji społecznych.

NADZORY

Do prowadzenia inwestycji i nadzorów kierowani są nasi najlepsi specjaliści, legitymujący się długoletnim doświadczeniem, fachową wiedzą i wszelkimi wymaganymi uprawnieniami zawodowymi, umożliwiającymi pełnienie samodzielnych funkcji w budownictwie. Współpracujemy z rzeczoznawcami o bardzo wysokich kwalifikacjach i rozległym doświadczeniu we wszystkich branżach budowlanych.

W zależności od potrzeb Inwestora świadczymy usługi:

 • nadzorów autorskich,
 • nadzorów inwestorskich,
 • doradztwa i zastępstwa inwestorskiego.[/show_more]