PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM REALIZACJI

Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie Projektuj i buduj w latach 2025-2028

II kwartał 2021 – III kwartał 2022

Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla najkorzystniejszego przebiegu obwodnicy.

IV kwartał 2022 - IV kwartał 2023

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

IV kwartał 2023 – I kwartał 2024

Opracowanie elementów koncepcji programowej dla wariantu trasy, dla którego została uzyskana decyzja o  środowiskowych  uwarunkowaniach.

IV kwartał 2024 – II kwartał 2025

Przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyboru wykonawcy robót w systemie "Projektuj i buduj".

II kwartał 2025 – II kwartał 2028

Budowa obwodnicy Blachowni i Herb

CEL INWESTYCJI

• poprawa przepustowości i warunków ruchu na sieci dróg w Blachowni i Herbach
• poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
• poprawa warunków życia mieszkańców Blachowni i Herb
• poprawa warunków ruchu tranzytowego
• zwiększenie atrakcyjności gospodarczej Blachowni i Herb

ANALIZOWANE WARIANTY TRASY

WARIANT 1 długość obwodnicy ze względu na wariant zakończenia trasy wynosi odpowiednio:

dla 1.1 około 11,71 km,
dla 1.2 około 11,65 km,
dla 1.3 około 12,21 km,
dla 1.4 około 11,24 km.
Projektowana obwodnica rozpoczyna się w km około 172+500 istniejącej drogi krajowej nr 46. Następnie omija zabudowania miejscowości Herby od północnej strony by na dalszym odcinku ominąć zabudowania miejscowości Pietrzaki, Trzepizury i Ostrowy po południowej stronie

WARIANT 2 długość obwodnicy ze względu na wariant zakończenia trasy wynosi odpowiednio:

dla 2.1 około 12,11 km,
dla 2.2 około 12,27 km,
dla 2.3 około 12,83 km,
dla 2.4 około 11,67 km.
Projektowana obwodnica rozpoczyna się w km około 172+500 istniejącej drogi krajowej nr 46. Następnie omija zabudowania miejscowości Herby, Pietrzaki i Trzepizury od północnej strony by na dalszym odcinku ominąć zabudowania miejscowości Ostrowy po południowej stronie.

WARIANT 3 długość obwodnicy ze względu na wariant zakończenia wynosi odpowiednio:

dla 3.1 około 11,74 km ,
dla 3.2 około 11,81 km,
dla 3.3 około 12,38 km,
dla 3.4 około 11,23 km.
Projektowana obwodnica rozpoczyna się w km około 172+500 istniejącej drogi krajowej nr 46. Następnie omija zabudowania miejscowości Herby od północnej strony, by przed miejscowością Pietrzaki włączyć się w ślad istniejącej drogi krajowej nr 46, a następnie na dalszym odcinku ominąć zabudowania miejscowości Trzepizury od północnej strony by następnie ominąć zabudowania Blachowni po południowej stronie.

KONIEC OBWODNICY zaplanowano w 4 podwariantach.

Podwariant 1 – zakończenie na węźle Blachownia Autostrady A1, poprzez rozbudowę węzła.
Podwariant 2 – zakończenie projektowanym rondem na istniejącej łącznicy węzła Autostrady A1.
Podwariant 3 – włączenie do istniejącego ronda stanowiącego połączenie łącznicy węzła Blachownia z istniejącą drogą krajową nr 46.
Podwariant 4 – zakończenie projektowanym rondem na istniejącej drodze krajowej nr 46 około 0,5 km przed węzłem Blachownia.

PROGRAM BUDOWY 100 OBWODNIC NA LATA 2020 – 2030

Program budowy 100 obwodnic ma na celu poprawienie bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas, a także poprawę przepustowości sieci drogowej. Ministerstwo Infrastruktury opracowało plan, według którego w latach 2020 – 2030 w Polsce ma powstać 100 obwodnic o łącznej długości około 820 km. Na realizację zadań rząd przeznaczy 28 mld zł. Program zakłada powstanie dróg o najlepszych parametrach technicznych, uwzględnione zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu, pozwalające także na bezpieczny ruch pieszych. Przy wyborze lokalizacji inwestycji zostały uwzględnione względy organizacji ruchu, takie jak natężenie ruchu, przepustowość czy ilość ruchu ciężkiego, a także względy bezpieczeństwa, takie jak poziom wypadkowości i liczba ofiar wypadków. Inwestycje mają również zapewnić połączenie z państwami sąsiednimi oraz zrównoważony rozwój kraju.

Materiały informacyjne do pobrania

Materiały informacyjne

Poniżej zamieszczamy materiały do pobrania dla poszczególnych wariantów obwodnicy po zmianach wynikających z uwagi i opinii po Spotkaniach Informacyjnych w poszczególnych miejscowościach. Główne zmiany to: 1) Nowy przebieg wariantu czerwonego (W1) oraz nowy przebieg wariantu Czytaj dalej…