Budowa obwodnicy Olsztyna i obwodnicy Dywit w ciągu drogi krajowej nr 51

Inwestor:
Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie
reprezentowanym przez

Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
ul. Al Warszawska 89
10-083 Olsztyn
www.gddkia.gov.pl

  1. Przedmiotem umowy jest wykonanie Studium Korytarzowego, w celu wybrania korytarza zachodniej lub północno- wschodniej obwodnicy Olsztyna oraz wyznaczenie wariantów obwodnicy Dywit w każdym z korytarzy, a następnie wykonanie STEŚ (Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe) i materiałów do DŚU (Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach).
    W zakresie korytarza zachodniego obwodnicy Olsztyna analizowane będą warianty łączące DK 51 w rejonie Spręcowa i DK 16 w rejonie Kudyp, natomiast w zakresie korytarza północno-wschodniego obwodnicy Olsztyna analizowane będą warianty od DK 51 w rejonie Spręcowa do DK 16 na odcinku węzeł Olsztyn Wschód-Łęgajny. W zakresie obwodnicy Dywit będą analizowane warianty od węzła z obwodnicą Olsztyna (dla wszystkich wariantów obwodnicy Olsztyna, w korytarzach zachodnim oraz północno-zachodnim) do skrzyżowania DK 51 z ul. Sybiraków w Olsztynie.
  2. Wybór korytarza planowany jest w drugim półroczu 2022r. Następnie rozpoczniemy prace nad szczegółową analizą przebiegu potencjalnych wariantów obwodnic Olsztyna i Dywit w wybranym korytarzu. Obecnie trwa przygotowanie aktualnych map terenów, przez które będą wyznaczane warianty obwodnic oraz inwentaryzacja przyrodnicza.

Data rozpoczęcia prac projektowych: 26.05.2021 rok