STADIUM PRAC I PLAN REALIZACJI PROJEKTU

W chwili obecnej trwa realizacja stadium projektu – Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dwóch wariantów proponowanej obwodnicy.

Do II kw. 2023

prace nad Studium Techniczno- Ekonomiczno – Środowiskowym z elementami Koncepcji
Programowej wraz z opracowaniem materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

III kw. 2023 r.

wybór wariantu preferowanego do DŚU – na etapie STEŚ – Etap I

IV kw. 2024 r.

uzyskanie DŚU (wybór wariantu do realizacji);

IV kw. 2024 r.

zakończenie etapu STEŚ – Etap II

2025 -2030 r.

planowany termin realizacji inwestycji:

CEL OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

Celem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) jest:
• wstępne określenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz ustalenie jego efektywności
ekonomicznej;
• uściślenie przebiegu tras poszczególnych wariantów oraz ostateczne ustalenie typów oraz podstawowych
parametrów technicznych obiektów budowlanych;
• dostarczenie informacji do podjęcia wstępnej decyzji inwestorskiej w sprawie celowości, zakresu
i horyzontu czasowego realizacji zadania inwestycyjnego;
• umożliwienie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

SPODZIEWANE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PLANOWANEJ INWESTYCJI

• Usprawnienie ruchu drogowego na kierunku Strzelno – Włocławek (węzeł autostrady A-1);
• Usprawnienie funkcjonowania ruchu w miejscowości Brześć Kujawski;
Poprawa bezpieczeństwa ruchu w korytarzu projektowanej drogi;
Poprawa przepustowości drogi, komfortu przejazdu oraz prędkości ruchu;
Poprawa komfortu akustycznego w sąsiedztwie istniejących dróg DK25 ze względu na zmniejszenie
na nich natężenia ruchu.
Umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych m.in. w sąsiedztwie projektowanej trasy
obwodnicy.

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Początek przedmiotowej obwodnicy zlokalizowany jest w ciągu istniejącej drogi krajowej DK62 w km 53+000 po zachodniej stronie
miasta Brześć Kujawski. Koniec łączy się z istniejącą DK62 – w miejscowości Pikutkowo na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą do
Brzeskiej Strefy Gospodarczej – wylot w kierunku Włocławka i węzła autostradowego.
Zaprojektowano dwa zasadnicze warianty przebiegu planowanej obwodnicy m. Brześcia Kujawskiego z dodatkową możliwością
łączenia obydwu wariantów. Zakłada się przebieg tras po południowej stronie Brześcia Kujawskiego w celu połączenia z drogami
wojewódzkimi nr 265 i 270 (ul. Głowackiego). Początkowo obydwa warianty przebiegają przez tereny niezabudowane. W dalszym
odcinku wariant 2 omija budynki zlokalizowane w Rzadkiej Woli oraz w Guźlinie. Dodatkowo dla wariantu 1 wykonano dodatkowe
połączenie z wariantem 2 w celu ominięcia zabudowań w Guźlinie.
Zakres inwestycji obejmuje ponadto:
• budowę odcinka drogi krajowej;
• budowę obiektów inżynierskich w ciągu i nad planowaną drogą krajową;
• budowę systemu odwodnienia pasa drogowego, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy
drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepusty i inne;
• przebudowę istniejących dróg oraz budowę dodatkowych jezdni dla obsługi ruchu lokalnego – działki
położone w obszarze inwestycji, które mają zapewniony dostęp do dróg publicznych, po wykonaniu
inwestycji będą miały zapewniony dojazd do zaprojektowanych lub istniejących dróg publicznych poprzez
dodatkowe jezdnie poprowadzone wzdłuż projektowanej drogi ekspresowej;
• realizację rozwiązań wynikających z oceny oddziaływania na środowisko w tym: ekrany akustyczne, zieleń
ochronna, przejścia dla zwierząt, ogrodzenie ochronne;
• budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu, a także infrastruktury technicznej związanej z drogami.

Parametry techniczne trasy głównej obwodnicy

 • Klasa techniczna drogi: GP (droga główna ruchu przyspieszonego)
 • Liczba jezdni: 1
 • Przekrój jezdni: 1 x 2 pasy ruchu
 • Szerokość pojedynczego pasa ruchu: 3,50m
 • Prędkość projektowa: 70 km/h
 • Kategoria ruchu: KR5
 • Nośność: 115 kN/oś

  Aktualności

  Spotkania informacyjne

  Zapraszamy do zgłaszania uwag w ankiecie dotyczącej budowy obwodnicy Brześcia Kujawskiego oraz do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym w sprawie opracowania projektowego dla obwodnicy Brześcia Kujawskiego. Do pobrania: 819__Ankieta_BrześćKuj 819_Plakat_informacyjny_BrzescKuj 819_orientacja-01.01