Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego TRAKT jest nowoczesną, prężną firmą znaną w środowisku drogowym z wysokich standardów jakości, rzetelności i niezawodnych metod działania. Nasz sukces zawdzięczamy głównie zaangażowaniu, motywacji i kwalifikacjom naszych pracowników, czego rezultatem są sukcesy i prestiżowe nagrody. Z tego powodu przywiązujemy ogromną wagę do rozwoju zawodowego wszystkich osób zatrudnionych w naszym biurze. Poprzez system szkoleń wewnętrznych stwarzamy optymalne warunki do pogłębiania wiedzy oraz rozwijania kompetencji zawodowych. Po odbyciu koniecznych szkoleń, oferujemy pracownikom udział w ambitnych zadaniach projektowych dających szerokie możliwości rozwoju. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie rynkowe adekwatne do wiedzy, doświadczenia i zaangażowania w wykonywaną pracę oraz bogaty pakiet świadczeń socjalnych. Jeżeli sa Państwo zainteresowani pracą prosimy o przesyłanie swojego CV na adres mailowy rekrutacja@trakt.pl koniecznie z zaznaczeniem stanowiska, na które Państwo aplikują. Ze względu na dużą ilość ofert, informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

AKTUALNE OFERTY PRACY

Aby Pani/Pana aplikacja mogła zostać rozpatrzona, prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obecnej rekrutacji w formie oświadczenia dołączonego do aplikacji o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji w Trakt Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Katowicach (40-159), przy ulicy Jesionowej 9A zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie danych, których konieczność podania nie wynika z przepisów obowiązującego prawa, w tym z Kodeksu pracy.”

Jeżeli Pani/Pana aplikacja ma pozostać w naszej bazie na potrzeby przyszłych rekrutacji, niezbędne jest wyrażenie zgody w formie oświadczenia dołączonego do aplikacji o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przyszłych rekrutacji w w Trakt Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach (40-159), przy ulicy Jesionowej 9A, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie danych, których konieczność podania nie wynika z przepisów obowiązującego prawa, w tym z Kodeksu pracy.”

Treść zgody można pobrać w formacie pdf:

 

Z uwagi na art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679, informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest w Trakt Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach (40-159), przy ulicy Jesionowej 9A, dalej jako Trakt/Administrator kontakt: pelnomocnik@trakt.eu.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na, w oparciu o podstawy prawne przetwarzania, tj.: • art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia 2016/679 (ustawa Kodeks Pracy); • art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 (zgoda kandydata w przypadku informacji wykraczających poza zakres określony w art. 221 §1 Kodeksu Pracy);

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy lub podmioty, działające w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom wspierającym bieżącą działalność Administratora, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679;

4) okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie nie dłuższy niż 2 miesiące od zakończenia roku, w którym zakończył się proces rekrutacji lub w którym otrzymano dokumenty aplikacyjne

5) posiada Pani/Pan: ◦ prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679, ◦ prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679, ◦ prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679, ◦ prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679, w zakresie danych na które wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę, ◦ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem; ◦ prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a;

6) jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679, w zakresie przetwarzania danych objętego zgodą oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679, w zakresie przetwarzania danych wynikającego z wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie przetwarzania danych objętego zgodą, z uwagi na fakt, iż dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest: • wymogiem ustawowym, w przypadku informacji przetwarzanych na podstawie ustawy Kodeks Pracy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości aplikowania w procesie rekrutacji, • dobrowolne w zakresie informacji zbieranych na podstawie zgody; 8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.